Vrácení zboží

I přesto, že u nás je procento vráceného zboží mizivé, chceme Vás informovat, že u nás máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě. V našem zájmu je vždy vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vyřízení čekali déle než je nutné a zpravidla je vše vyřešeno do několika dnů.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1 
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny ( U Hostavického potoka 830/24, 198 00, Praha 9 – Hostavice ) prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@svetzp.cz.
3. 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. 
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5. 
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. 
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
7. 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………………………………….
Kontaktní e-mail: …………………………………………………………………………………………….

Název firmy: Svět Zdravotních Potřeb s.r.o.
Sídlo: U Rakovky 1794, 148 00 Praha 4 – Kunratice
IČO: 06594450

Adresa pro vrácení objednávky:  U Hostavického potoka 830/24, 198 00, Praha 9 – Hostavice

V …………………………………………………………………………… dne ……………………………………….

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

 

Vážení,

dne ………………………….……. jsem na Vašich internetových stránkách svetzp.cz s Vámi prostřednictvím Objednávkového formuláře uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/byla/bylo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ………………………….……. společně s daňovým dokladem (fakturou č. ………………………………………….).

V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Nepoužívané zboží v původním neporušeném obalu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce …………………..,/ vracím osobně. Zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………………………………. Kč (vč. částky za dopravu a platbu), které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na bankovní účet č. ……………………………………./…………. vedený u ……………………………………………..
Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji!

S pozdravem,

…………………………………………………..

(vlastnoruční podpis)

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ komunikace ohledně vyřízení Vašeho požadavku nebo dotazu na reklamační proces.

e-mail: info@svetzp.cz
tel.: +420 704 048 777